منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-10-27 11:10:11
۱۴ نظر

بِع هَمع میگَم یِع روزئ دِلَمو خون کَردئ بِع هَمع میگَم چِشآمو خیسِع بآرون کَردئ مَنئ کِع زِندِگیم اَز یِع کوه مُحکَم تَر بود بِع هَمع میگَم کِع زِندِگیمو نآبود کَردئ مَنِع مِهرَبونِع دیروز اِمروز وآسَت بَدَم مَنئ کِع قِیدِع رِفیقآمو جِلو چِشآت زَدَم دآدآشآ شَرمَندَم رِسیدَم بِع حَرفِتون فَقَط اِمروز دیر نَکُنین بِرِسین بِع عَقدِشون