منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-06-29 02:05:13
۱۴ نظر

در این ویدئو چند قسمتی، نمادهای #آپ ، #سپ ، #پرداخت ، #رکیش و # رتاپ از منظر صورتهای مالی ، ضرائب مالی ، نسبتهای مالی و ترازنامه بررسی میگردد و در آخر تحلیل تکنیکال هر 5 سهم ارائه میگردد. این تحلیل ها، پیشنهاد خرید و فروش نمیباشند و تنها در راستای آگاهی و آموزش، خدمت سهامداران عزیز، ارائه میگردد. آرش محمدپور