منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-08-09 04:41:46
۱۴ نظر

برنامه یک سال بعد مربوط است به استارتاپ هایی که بعد از یک سال از شروع فعالیتشان میگذرد. مدیران ایران modiriran.ir 02144841991