منو

۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-04-22 18:49:54
۱۴ نظر

5_حمله:چند پسر در خانه متروک ترسناکی،ناگهان با شنیدن صدایی خوفناک فرار میکنند بجز دوستشان جان که با فریاد،کمک میخواهد.جان از 3 سال قبل،در بیمارستان روانی،قادر نیست بگوید آنشب چه دیده!4_روح:دو جوان در متروکه ای،صدایی میشنوند که میگوید:(برای من دعا کن!)و ناگهان!3_خونین:کشف ساختمانی متروکه و سراسر غرق در خون تازه!2_چیز:فرار از متروکه ای پس از دیدن چیزی ترسناک!1_اشتباه:ورود پسری تنها به منزلی متروک و کشف مواد مخدر که سپس بخاطر ترس از شنیدن صدای افرادی،چراغش را خاموش و منتظر فرار میماند تا اینکه!