منو


۲۳ بازدید
تاریخ : 1399-12-13 14:44:48
۱۴ نظر

من زندگی رو در حالی شروع کردم که از نعمت های چندانی برخوردار نبودم. من توی خانواده ای به دنیا اومدم که از نظر مالی تو مضیقه بود. دبیرستان را نیمه تمام رها کردم. مدتی کارگری کردم و یه مدت هم توی ماشینم زندگی می کردم. همیشه رویای سفر داشتم.